Thứ sáu, 30/08/2019 - 16:53

Hội nghị Học tập, Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/8/2019 Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, Báo cáo viên của Hội nghị; GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục cùng toàn thể cán bộ Đảng viên, viên chức của Học viện.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương 

Hội nghị đã được nghe và thảo luận những vấn đề:

  1. Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Sau một quá trình bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện, các dự thảo Báo cáo này sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào đầu năm 2021;
  2. Đề cương Báo cáo tổng kế thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025. Những dự thảo văn kiện này, khi hoàn thành sẽ trình Đại hội XIII của Đảng;
  3. Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Thạch Thảo 

Số lần đọc: 1566
Các bài đã đăng
Xem tất cả