Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 01/03/2011 - 17:16

Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và CBQL
Ngày 14 tháng 02 năm 2011 Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 611/QĐ-BGDĐT qui định, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Qui định có 3 chương, chương 1 qui định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng, chương 3 qui định về tổ chức thực hiện. Phần lớn qui định (chiếm khoảng hơn 90% toàn văn qui định này) dành để nói về chức năng, nhiệm vụ của 05 đơn vị thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
Sau đây người viết xin giới thiệu bạn đọc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
Chức năng:
Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đội ngũ giảng viên đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là giảng viên); về hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
Nhiệm vụ:
1. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; hướng dẫn tổng hợp việc quy hoạch đội ngũ giảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; xây dựng, củng cố phát triển hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và tiếp nhận, xử lý những đề xuất, kiến nghị liên quan đến chính sách, việc thực hiện chính sách đối với giảng viên; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành.
2. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống chức danh, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ giảng viên; nội dung, hình thức thi, xét tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, cơ cấu, định mức lao động, chế độ làm việc của giảng viên trong phạm vi toàn ngành; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành; chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát thi nâng ngạch cho giảng viên trong phạm vi toàn ngành giáo dục theo quy định hiện hành.
3. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với giảng viên; theo dõi, xử lý các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến giảng viên.
4. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các đề án, chương trình, dự án cấp quốc gia về công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; theo dõi và tham gia các dự án quốc tế liên quan đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
5. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng quy định nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng giảng viên; nội dung, chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh, chuẩn nghiệp vụ sư phạm giảng viên.
6. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức công tác bồi dưỡng giảng viên; công tác quản lý hệ thống các trường, khoa sư phạm, cơ sở bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo nhà giáo, đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục, bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị ở các trường phổ thông và bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm của các cơ sở giáo dục.
7. Giúp Cục trưởng chủ trì theo dõi, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng ban hành các chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; việc tổ chức biên soạn tài liệu dùng chung, sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng, xây dựng các học liệu phục vụ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và công tác bồi dưỡng giảng viên.
8. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục vào thực tế xây dựng đội ngũ giảng viên; hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
9. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành.
10. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trình Bộ trưởng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
11. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ, gồm:
a) Tham gia ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập mới, nâng cấp các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; mở mã ngành đào tạo mới về đào tạo nhà giáo và chuyên ngành quản lý giáo dục; xây dựng chương trình khung giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp khối ngành sư phạm trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chính sách tiền lương và phụ cấp; theo dõi xử lý các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến giảng viên;
c) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhà giáo và đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục;
d) Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong việc xây dựng tiêu chuẩn và quy định kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; kiểm định các chương trình  bồi dưỡng giảng viên;
đ) Phối hợp với Thanh tra Bộ trong thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giảng viên;
e) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
12. Nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị của Cục, gồm:
a) Phối hợp với Văn phòng Cục xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo để tham mưu cho lãnh đạo Cục các nội dung liên quan đến  việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;
b) Phối hợp với Trung tâm Tăng cường năng lực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
c) Phối hợp với các đơn vị trong Cục thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục theo sự phân công của Cục trưởng.
13. Trực tiếp quản lý cán bộ, công chức thuộc biên chế và phương tiện làm việc, tài sản đã được trang bị cho Phòng.

Để bạn đọc tiện tham khảo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị còn lại trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, gồm: Phòng Nhà giáo, Phòng Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Văn phòng Cục và Trung tâm Tăng cường năng lực Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở, người viết xin gửi kèm toàn văn Quyết định số 611/QĐ-BGDĐT  như đã nói ở trên.

                                                                                     N.K.L
                                                                       Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 17649
ban lam viec