Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 28/11/2011 - 9:26

Mẫu chung dùng cho đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
Nhằm tạo ra sự đồng nhất chung về mặt hình thức trong việc hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục; trên cơ sở những quy định chung của Thông tư 12/2010/TT – BGDĐT, ngày 29 tháng 3 năm 2010, ban hành Quy định về quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Quản lý khoa học đã điều chỉnh các mẫu cho phù hợp với đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, sau đây xin giới thiệu một số mẫu chung để các sinh viên là chủ nhiệm đề tài tham chiếu:
1. Mẫu bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ.
2. Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu.
3. Mẫu báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ.
4. Mẫu trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ.
5. Mẫu trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ.
Các mẫu chung trên đây là những yêu cầu cần thiết để các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học là sinh viên áp dụng trong quá trình hoàn thành sản phẩm.

Các chủ nhiệm đề tài có thể lấy mẫu từ file nén đính kèm ở trên.     

                                                                     N.T.H.Y
                                                         Phòng Quản lý khoa học 

Số lần đọc: 15211
ban lam viec