Thứ ba, 04/05/2010 - 22:44

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

Sứ mạng: Là cơ sở đào tạo chất lượng cao, tiên phong trong nghiên cứu và triển khai đổi mới quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Tầm nhìn: Học viện Quản lý Giáo dục là cơ sở giáo dục có uy tín trong nước và khu vực về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục, quản lý giáo dục - nơi cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn có khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến vì một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn.
Giá trị:    

- Tận tâm vì Chất lượng;
- Sáng tạo vì Phát triển;
- Hợp tác vì Hiệu quả.

Mục tiêu chung : Đến năm 2020, Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong nước và khu vực về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ về giáo dục và QLGD; Đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật hiện đại; có quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học rộng rãi trong và ngoài nước.
Mục tiêu cụ thể
1. Bảo đảm uy tín về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về giáo dục và quản lý giáo dục;
2. Có quan hệ hợp tác rộng rãi về đào tạo, nghiên cứu khoa học; cung cấp dịch vụ giáo dục, quản lý giáo dục trong và ngoài nước;
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp;
4. Phát triển nguồn lực (cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, tài chính…) phân bổ và sử dụng có hiệu quả để đảm bảo điều kiện phát triển Học viện;
5. Trang bị cho người học kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc sáng tạo; có năng lực tư duy, năng lực hợp tác và khả năng tự học nâng cao trình độ suốt đời.
Chiến lược phát triển
1. Chiến lược phát triển đào tạo
2. Chiến lược bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ QLGD
3. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ
4. Chiến lược hợp tác quốc tế
5. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 
6. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật
7. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin
8. Công tác sinh viên
9. Đánh giá và kiểm định chất lượng Học viện
10. Xây dựng môi trường học tập của Học viện
11. Nguồn lực tài chính và tiền lương

Số lần đọc: 5164
Các bài đã đăng
Trang 1/1