Đào tạo

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Hồng Hạnh

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Hồng Hạnh

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quốc Tuấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quốc Tuấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tú

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tú CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 26 (2022-2024) ngành Quản lý giáo dục

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 26 (2022-2024) ngành Quản lý giáo dục