Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Xuân Nhâm

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề tài: Phát triển năng lực quản trị nhà trường cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Ngành: Quản lý Giáo dục      Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Hà Xuân Nhâm       Khóa: 09  (2018-2021)                 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hữu Hoan ; PGS.TS Nguyễn Tiến Hùng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

 

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Toàn văn Luận án

4. Quyết định Hội Đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Học viện

5. Thông báo ngày bảo vệ HĐ cấp Học viện - Hà Xuân Nhâm