Công bố toàn văn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Trọng Đông trước hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Trọng Đông

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề tài: Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Ngành: Quản lý Giáo dục      Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Phan Trọng Đông       Khóa: 07  (2017-2020)                 

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến và TS. Nguyễn Thị Thanh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Toàn văn Luận án

Xem chi tiết tại đây: File1 , File2